thue thue thue thue thue

MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH NỘI BỘ HÀNG THÁNG CHO DOANH NGHIỆP

thuevn Báo cáo tài chính nội bộ hàng tháng là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp phản ánh các thông tin tài chính nội bộ. Tuy nhiên, việc lập báo cáo này cần tuân theo quy định của từng doanh nghiệp và không phải kế toán viên nào cũng có thể làm tốt. Đại lý thuế Tây Nam Á sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về cách làm báo cáo theo mẫu báo cáo tài chính nội bộ hàng tháng đúng quy định.
CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN TƯ VẤN QUẢN LÝ TÂY NAM Á
Đại lý thuế được cấp phép chính thức hoạt động khai báo thuế
Hotline: 0939299000 | 0901024999
Management: 0939 309 888 | Cố định: 02926 514 999
Các chuyên viên: 0939 930 222 | 0901 049 222 | 0931 049 222 | 0931 053 222
 0939 257 222 | 0931 096 222 | 0939 254 222 | 0934 741 222

MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH NỘI BỘ HÀNG THÁNG

Báo cáo tài chính nội bộ hàng tháng là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp phản ánh các thông tin tài chính nội bộ. Tuy nhiên, việc lập báo cáo này cần tuân theo quy định của từng doanh nghiệp và không phải kế toán viên nào cũng có thể làm tốt. Đại lý thuế Tây Nam Á sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về cách làm báo cáo theo mẫu báo cáo tài chính nội bộ hàng tháng đúng quy định.

Mẫu báo cáo tài chính nội bộ hàng tháng cho doanh nghiệp

Báo cáo tài chính nội bộ hàng tháng là một báo cáo quan trọng giúp doanh nghiệp phản ánh đầy đủ và chính xác tình hình kinh doanh. Các chi phí không xuất hóa đơn, do đó không được đưa vào báo cáo tài chính chính thức, sẽ được bao gồm trong báo cáo tài chính nội bộ. Nhờ vậy, các nhà quản trị có thể hiểu rõ hơn về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trong từng tháng.

Báo cáo tài chính nội bộ hàng tháng sẽ có các văn bản tương tự như báo cáo tài chính gồm:

– Báo cáo kết quả kinh doanh 

– Bảng cân đối kế toán

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

– Bảng cân đối tài khoản

– Thuyết minh báo cáo tài chính

Các văn bản này giúp các nhà quản trị có thông tin về tình hình kinh doanh thực tế của doanh nghiệp. Từ đó, các nhà quản trị có thể đưa ra các hướng phát triển mới cho doanh nghiệp dựa vào các khoản phát sinh lãi, lỗ, cân đối hàng tồn kho và khả năng tham gia dự án đầu tư.

1. Báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo tài chính là văn bản sử dụng để báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh bên trong doanh nghiệp, bao gồm các khoản thu chi, lợi nhuận hoặc tổn thất, các khoản phát sinh trong quá trình kinh doanh. Mẫu báo cáo tài chính dựa trên Mẫu B02-DNN theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC. Báo cáo này có 5 cột chính, bao gồm:

Cột 1: Các chỉ tiêu báo cáo

Cột 2: Mã số tương ứng với các chỉ tiêu

Cột 3: Số hiệu tương ứng với các chỉ tiêu trên bản Thuyết minh báo cáo tài chính

Cột 4: Tổng số phát sinh trong năm báo cáo

Cột 5: Số liệu năm trước dùng để so sánh.

Để lập báo cáo, người ta căn cứ vào hoạt động kinh doanh năm trước và sổ kế toán tổng hợp và chi tiết trong kỳ hiện tại.

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

2. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một phần không thể thiếu trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Báo cáo này cung cấp thông tin về các dòng tiền của doanh nghiệp, bao gồm vị trí của tiền và cách chi tiêu. Việc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ giúp nhà quản trị có thể quản lý và kiểm soát tốt hơn dòng tiền của doanh nghiệp.

Trong lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ, có hai phương pháp thực hiện là trực tiếp và gián tiếp. Bất kể phương pháp nào được sử dụng, báo cáo lưu chuyển tiền tệ đều phải bao gồm ba yếu tố chính, là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, dòng tiền từ hoạt động đầu tư và dòng tiền từ hoạt động tài chính.

Nội dung và định dạng của báo cáo lưu chuyển tiền tệ được xác định dựa trên Mẫu số B03-DNN, đóng vai trò quan trọng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.

2.1. Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

Phương pháp trực tiếp sử dụng các sổ kế toán tổng hợp và chi tiết để phân tích và tổng hợp các luồng tiền thu vào và chi ra từ hoạt động kinh doanh. Quá trình này sẽ được trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp.

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

2.2. Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

Trong việc lập báo cáo tài chính, phương pháp gián tiếp được sử dụng để tính toán các luồng tiền thu vào và chi ra từ hoạt động kinh doanh. Phương pháp này điều chỉnh lợi nhuận trước thuế của hoạt động kinh doanh bằng cách loại bỏ ảnh hưởng của các khoản không phải bằng tiền, các thay đổi trong kỳ của hàng tồn kho, các khoản phải thu và phải trả từ hoạt động kinh doanh và các luồng tiền từ hoạt động đầu tư.

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

3. Bảng cân đối kế toán

Báo cáo tài chính được lập bằng bảng cân đối kế toán để phản ánh giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể. Quy trình lập báo cáo dựa trên Mẫu số B01-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Để lập báo cáo tài chính, bạn cần biết cách thực hiện bảng cân đối kế toán hiệu quả. Bảng này phải thể hiện đầy đủ 4 yếu tố chính, gồm tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn, nợ ngắn hạn và nợ dài hạn/vốn chủ sở hữu. Trong khi làm bảng cân đối kế toán, bạn cần tuân thủ các nguyên tắc về lập và trình bày báo cáo. Bạn cũng cần trình bày các khoản tài sản và nợ riêng biệt dựa trên chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với trường hợp doanh nghiệp không dựa vào chu kỳ kinh doanh để phân biệt tài sản ngắn hạn và dài hạn, tài sản và nợ phải được trình bày theo tính giảm dần. Cuối cùng, bạn cần thực hiện kiểm tra và đối chiếu các số liệu liên quan để tránh sai sót.

Mẫu bảng cân đối kế toán

4. Bảng cân đối tài khoản

Bảng cân đối tài khoản là một công cụ hữu ích giúp quản trị viên đánh giá tổng thể về tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp trong báo cáo tài chính. Số liệu trên bảng cân đối tài khoản cũng cung cấp căn cứ để xác minh và kiểm tra các số liệu trong báo cáo tài chính.

Mẫu bảng cân đối tài khoản

Khi lập bảng cân đối tài khoản, cần chú ý:

- Tổng phát sinh phía Có phải bằng tổng phát sinh phía Nợ
- Tổng số dư Nợ phải bằng tổng số dư Có
- Sau khi hoàn tất bảng cân đối tài khoản, hãy so sánh dữ liệu giữa sổ chi tiết, sổ cái, công nợ khách hàng, hàng tồn kho và chi phí khác để đảm bảo tính chính xác của báo cáo tài chính.

5. Thuyết minh báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính cần được thuyết minh để cung cấp các thông tin liên quan, phân tích và giải thích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Điều này giúp cho các nhà quản trị hiểu rõ và chuẩn xác hơn về hoạt động kinh doanh thực tế của doanh nghiệp. Bản thuyết minh báo cáo tài chính được chuẩn hóa theo quy định Mẫu số B09-DNN theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.

Mẫu bản thuyết minh báo cáo tài chính

Để trình bày Bản thuyết minh báo cáo tài chính đúng các quy định kế toán và hấp dẫn cho người đọc, đòi hỏi các nội dung cần chú ý như sau:

- Trình bày các thông tin chưa được đề cập trong các báo cáo tài chính khác, theo các chuẩn mực kế toán hiện đang áp dụng.
- Cung cấp thông tin bổ sung cần thiết và hợp lý trong việc trình bày tình hình tài chính của doanh nghiệp.
- Đảm bảo bản thuyết minh phải được trình bày một cách có hệ thống, rõ ràng, đầy đủ các thông tin về các khoản thu chi và các thông tin liên quan đến tài sản, nợ phải, vốn chủ sở hữu và tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Mẫu báo cáo tài chính vay ngân hàng

Khi muốn vay tiền ngân hàng, doanh nghiệp cần chuẩn bị các báo cáo tài chính nội bộ như báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bảng thuyết minh. Ngoài ra, còn cần báo cáo tài chính thuế, báo cáo hàng tồn kho, tờ khai thuế giá trị gia tăng và danh sách nhà cung cấp và danh mục đầu tư. Việc chuẩn bị đầy đủ báo cáo tài chính là điều cần thiết để tăng khả năng vay được tiền từ ngân hàng.

Các ước tính và chuẩn bị báo cáo tài chính là một phần quan trọng của việc vay mượn ngân hàng. Tây Nam Á cung cấp nhiều loại mẫu báo cáo tài chính để giúp doanh nghiệp. Tuy nhiên, để tạo độ tin cậy với ngân hàng, doanh nghiệp cần chú ý đến những yếu tố sau đây trong quá trình chuẩn bị:

- Thiết lập doanh thu nội bộ với khả năng trả nợ phù hợp với dự kiến.
- Đảm bảo giá trị tài sản và nguồn vốn tăng cao từ 10-15% so với năm trước.
- Cân đối nợ phải trả, nợ phải thu và hàng tồn kho.
- Tránh số lượng kho hàng quá lớn để tránh thể hiện kinh doanh không hiệu quả.
- Không nợ xấu.
- Xác định một mức vay hợp lý, tránh việc vay quá nhiều hoặc quá ít.

Dịch vụ làm báo cáo tài chính nội bộ hàng tháng tại Tây Nam Á

Tây Nam Á cung cấp dịch vụ làm báo cáo tài chính nội bộ hàng tháng cho các doanh nghiệp với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm. Báo cáo tài chính nội bộ hàng tháng là công việc quan trọng giúp nhà quản trị nắm bắt tình hình kinh doanh và tìm ra hướng phát triển phù hợp. Tây Nam Á cam kết làm báo cáo đầy đủ và đúng quy định. Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.


BÀI VIẾT KHÁC

thuevn Dịch vụ làm thủ tục BHXH đối với người sử dụng lao động: Tổng quan và lợi ích 2024 thuevn Bảo Hiểm Thất Nghiệp trong Doanh Nghiệp: Phương thức và Nguồn đóng
thuevn DỊCH VỤ QUẢN TRỊ FANPAGE thuevn Dịch vụ đăng ký bản quyền, bằng sáng chế
thuevn MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH NỘI BỘ HÀNG THÁNG CHO DOANH NGHIỆP thuevn NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI CÙNG LÚC 2 NƠI ĐƯỢC KHÔNG?
thuevn DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 2023 thuevn DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU 2023
thuevn LỢI ÍCH CỦA VIỆC ĐẦU TƯ VÀO MARKETING CHO DOANH NGHIỆP thuevn LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP: NHÂN TỐ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
TIN TỨC MỚI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 
 Hotline1:

0939 299 000
 Hotline2: 0901 024 999
 Tư vấnNhanh, tận tình, miễn phí
 0939 299 000
(CLICK CHÁT ZALO)


Tìm địa điểm của Taynama
(
CLICK VÀO MAP)TƯ VẤN  
 Email:
 Skype:
KHÁCH HÀNG
dailythuetaynama@gmail.com
hienchaungodieu
 PHONE 02926 514 999
 100 BGĐ Hiền Châu 0901024999
 101 BGĐ
 102 BGĐ
 118 PKD

 114 P1

 106 P2

 105 P3

 107 P4

 113 KS

 
DANH BẠ
Minh Hồng 0931053222
Công Luân 0939309888
Kinh doanh pháp chế

0939269222
Phòng nghiệp vụ 1
0931049222
Phòng nghiệp vụ 2
0934741222
Phòng nghiệp vụ 3
0939254222
Phòng nghiệp vụ 4
0936417222
Phòng KSNB
0939257222

SỐ NỘI BỘ

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN VÀ BÁO GIÁ
 
FANPAGE FACEBOOK
VIDEO CLIP
LIÊN KẾT WEBSITE
  • khai bao thue
  • khai bao thue
  • khai bao thue
  • khai bao thue
  • khai bao thue
  • khai bao thue
  • khai bao thue
  • khai bao thue
  • khai bao thue