thue thue thue thue thue

CÁC MẪU BIỂU KHAI THUẾ ĐANG CÓ HIỆU LỰC

thuevn
Loại Tờ khai Các phụ lục Mẫu Thông tư  Nội dung kê khai
Khai thuế GTGT
01/GTGT   26/2015/TT-BTC Khai thuế GTGT tháng, quý
  01 -5/GTGT 156/2013/TT-BTC  Bảng kê nộp thuế vãng lai
  01-6/GTGT  156/2013/TT-BTC  Phân bổ thuế GTGT cho CN SX không hạch toán KT
  01-7/GTGT 26/2015/TT-BTC Phân bổ thuế GTGT công trình xây dựng liên tỉnh
02/GTGT   156/2013/TT-BTC  Khai thuế GTGT cho dự án đầu tư
03/GTGT   119/2014/TT-BTC Bán vàng, bac, đá quý
04/GTGT   156/2013/TT-BTC  Khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu
05/GTGT    156/2013/TT-BTC  Khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh
06/GTGT   156/2013/TT-BTC  Thông báo áp dụng pp tính thuế GTGT
07 /GTGT   151/2014/TT-BTC Chuyển đổi kỳ khai từ quý sang tháng
Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp
02/TNDN    151/2014/TT-BTC Chuyển nhượng BĐS từng lần phát sinh
03/TNDN    151/2014/TT-BTC Quyết toán thuế TNDN
  03-1A/TNDN 156/2013/TT-BTC  Kết quả SXKD các ngành SX, TM, dịch vụ
  03-1B/TNDN 156/2013/TT-BTC  Kết quả SXKD các ngành ngân hàng, tín dụng
  03-1C/TNDN 156/2013/TT-BTC  Kết quả SXKD các công ty chứng khoán 
  03-2/TNDN  156/2013/TT-BTC  Chuyển lỗ
  03-3A/TNDN 156/2013/TT-BTC  Ưu đãi dự án đầu tư
  03-3B/TNDN 156/2013/TT-BTC  Ưu đãi mở rộng
  03-3C/TNDN 156/2013/TT-BTC  Ưu đãi lao động dân tộc, lao động nữ
  03-4/TNDN 156/2013/TT-BTC  Đã nộp thuế TNDN ở nước ngoài
  03-5/TNDN  151/2014/TT-BTC Chuyển nhượng BĐS 
  03-6/TNDN  156/2013/TT-BTC  Trích quỹ khoa học công nghệ
  03-7/TNDN  156/2013/TT-BTC  Thông tin giao dịch liên kết
  03-8/TNDN  156/2013/TT-BTC  Nộp thuế cho Chi nhánh sản xuất khác tỉnh
  02-1/TĐ-TNDN  151/2014/TT-BTC Bảng phân bổ thuế TNDN phải nộp của CSSX thủy điện 
04/TNDN    151/2014/TT-BTC Tính thuế TNDN tỷ lệ % doanh thu (từng lần và quyết toán năm)
05/TNDN    156/2013/TT-BTC  Chuyển nhượng vốn của nhà thầu nước ngoài
06/TNDN   151/2014/TT-BTC Chuyển nhượng vốn gắn với BĐS của cty TNHH MTV do một chức làm chủ
Khai thuế Tài nguyên
01/TAIN   156/2013/TT-BTC  Khai thuế Tài nguyên tháng/ từng lần phát sinh
02/TAIN   156/2013/TT-BTC  Khai quyết toán thuế Tài nguyên
Khai thuế Tiêu thụ đặc biệt
01/TTĐB    156/2013/TT-BTC  Khai thuế Tiêu thụ đặc biệt tháng/ từng lần phát sinh
Khai thuế Bảo vệ môi trường
01/TBVMT   156/2013/TT-BTC  Khai thuế Bảo vệ môi trường tháng/ từng lần phát sinh
Khai thuế TNCN
02/KK-TNCN    156/2013/TT-BTC  Khai khấu trừ thuế TNCN tháng/quý
03/KK-TNCN    156/2013/TT-BTC  Khai khấu trừ thuế TNCN đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng; kinh doanh và chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú tháng/quý
06/KK-TNCN   156/2013/TT-BTC  Khai quyết toán thuế TNCN đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng; kinh doanh và chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú
  06-1/BK-TNCN 156/2013/TT-BTC  Bảng kê chuyển nhượng chứng khoán đã khấu trừ
05/KK-TNCN   156/2013/TT-BTC  Khai quyết toán thuế TNCN của tổ chức chi trả
  05-1/BK-TNCN 156/2013/TT-BTC  Bảng kê cá nhân cư trú có HĐ lao động
  05-2/BK-TNCN 156/2013/TT-BTC  Bảng kê cá nhân cư trú không có HĐ lao động
  05-3/BK-TNCN 156/2013/TT-BTC  Bảng kê thông tin giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc
  25/DS-TNCN 151/2014/TT-BTC Giải thể DN có chi trả tiền lương, không phát sinh khấu trừ
07/KK-TNCN   156/2013/TT-BTC  Cá nhân khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế
08/KK-TNCN   156/2013/TT-BTC  Cá nhân kinh doanh khai thuế theo pp kê khai
08A/KK-TNCN   156/2013/TT-BTC  Kê khai tạm nộp nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo pp kê khai
08B/KK-TNCN   156/2013/TT-BTC  Quyết toán thuế TNCN Nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo pp kê khai
09/KK-TNCN   156/2013/TT-BTC  Khai quyết toán thuế TNCN của cá nhân
  09-1/PL-TNCN 156/2013/TT-BTC  Phụ lục thu nhập tiền lương, tiền công
  09-2/PL-TNCN 156/2013/TT-BTC  Phụ lục thu nhập từ kinh doanh
  09-3/PL-TNCN 156/2013/TT-BTC  Phụ lục giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc
  09-4/PL-TNCN 156/2013/TT-BTC  Phụ lục thu nhập bán hàng đa cấp, xổ số
11/KK-TNCN    119/2014/TT-BTC Chuyển nhượng, thừa kế, quà tặng là BĐS
12/KK-TNCN   156/2013/TT-BTC  Cá nhân khai thuế chuyển nhượng vốn
14/KK-TNCN   156/2013/TT-BTC  Cá nhân thừa kế, quà tặng khác BĐS
19/KK-TNCN   156/2013/TT-BTC  Thu nhập từ kinh doanh, đầu tư vốn, bản quyền,nhượng quyền thương mại, trúng thưởng từ nước ngoài
24/KK-TNCN   156/2013/TT-BTC  Cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn khi chuyển nhượng
01/KK-BHĐC   156/2013/TT-BTC  Khấu trừ thuế đại lý BH, bán hàng đa cấp
02/KK-BHĐC   156/2013/TT-BTC  Quyết toán thuế đại lý BH, bán hàng đa cấp
  02-1/BK-BH 156/2013/TT-BTC  Bảng kê khấu trừ đại lý BH
  02-2/BK-ĐC 156/2013/TT-BTC  Bảng kê khấu trừ bán hàng đa cấp
01/KK-XS   156/2013/TT-BTC  Khấu trừ thuế đại lý xổ số
02/KK-XS   156/2013/TT-BTC  Quyết toán thuế đại lý xổ số
  02-1/BK-XS 156/2013/TT-BTC  Bảng kê khấu trừ đại lý xổ số
16/ĐK-TNCN   156/2013/TT-BTC  Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh 
17/TNCN   156/2013/TT-BTC  Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN
23/CK-TNCN   156/2013/TT-BTC  Cá nhân cam kết thu nhập chưa đến mức khấu trừ thuế
Hóa đơn
TB01/AC   26/2015/TT-BTC Thông báo phát hành hóa đơn
BC01/AC   26/2015/TT-BTC Báo cáo nhận in hóa đơn, cung cấp phần mềm tự in
BC21/AC   39/2014/TT-BTC Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn
BC26/AC   39/2014/TT-BTC Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
  BK01/AC    (phụ lục 3.10) 39/2014/TT-BTC Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng khi chuyển địa bàn khác cơ quan thuế 
  BK02/AC     (phụ lục 3.12) 39/2014/TT-BTC Thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng/ đăng ký tiếp tục sử dụng
TB03/AC   39/2014/TT-BTC Thông báo kết quả hủy hóa đơn
TB04/AC   39/2014/TT-BTC Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn
Mẫu 3.14   39/2014/TT-BTC Đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in/tự in (lần đầu)
CK01/AC       (phụ lục 3.16)   39/2014/TT-BTC Cam kết khi mua hóa đơn lần đầu
CTT25/AC   QĐ 1279/QĐ-TCT Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế
       
Phí, lệ phí
Mẫu 4a và nội dung tại khoản 3 Điều 3   153/2012/TT-BTC Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí đặt in
Mẫu 4b và nội dung tại khoản 3 Điều 3   153/2012/TT-BTC Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí tự in
Phụ lục số 06     153/2012/TT-BTC Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí (chậm nhất là 15 ngày đầu quí sau)
Phụ lục số 05   153/2012/TT-BTC Báo cáo phát hành biên lai thu phí, lệ phí (phát hành biên lai thu phí, lệ phí lần 2 trở đi không thay đổi mẫu)
Phụ lục số 07   153/2012/TT-BTC Thông báo kết quả hủy biên lai thu phí, lệ phí
BC21/AC   QĐ 1279/QĐ-TCT Báo cáo mất biên lai thu phí, lệ phí
       
Hồ sơ khác
01/TCN   26/2015/TT-BTC Thông báo không tính tiền chậm nộp khi NSNN còn nợ
02/TCN   26/2015/TT-BTC Thông báo đã nộp thuế sau khi NSNN đã thanh toán
01/GHAN    156/2013/TT-BTC Gia hạn nộp thuế do thiệt hại từ thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ

BÀI VIẾT KHÁC

thuevn Một số quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịchvụ được sửa đổi bổ sung áp dụng từ 12/6/2017 thuevn Chính sách Kế toán - Kiểm toán có hiệu lực từ tháng 01/2017
thuevn Chính sách Doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 01/2017 thuevn TỔNG HỢP TRẢ LỜI ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP Cục Thuế thành phố Cần Thơ tổ chức Ngày 24 tháng 3 năm 2015
thuevn CÁC MẪU BIỂU KHAI THUẾ ĐANG CÓ HIỆU LỰC thuevn Cập nhật các văn bản mới - văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Thuế trên ứng dụng VBPL
thuevn Công văn số 4716/TCT-CS giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 151/2014/TT-BTC thuevn MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 91/2014/NĐ-CP
thuevn HƯỚNG DẪN XỬ LÝ MỘT SỐ LỖI KHI KHAI THUẾ QUA MẠNG thuevn Hỏi – Đáp về chi phí được trừ khi tính thuế TNDN
TIN TỨC MỚI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 Hỗ trợ kỹ thuật chữ ký số

 New-CA             1900 2066
 Vina                   1900 6276


 Dịch vụ kế toán

 Hotline:       0939 299 000
 Giám đốc:   0901 024 999
 Giao nhận:  0931 049 222
 Zalo:            0939 299 000

 Cố đinh/Fax:  
02926 514 999
 Skype             hienchaungodieu
 Email: chaudieuhien@gmail.comĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN VÀ BÁO GIÁ
 
FANPAGE FACEBOOK
VIDEO CLIP
LIÊN KẾT WEBSITE
  • khai bao thue
  • khai bao thue
  • khai bao thue
  • khai bao thue
  • khai bao thue
  • khai bao thue
  • khai bao thue
  • khai bao thue
  • khai bao thue
  • khai bao thue